استاد كاوه معتمديان

استاد كاوه معتمديان مدير گروه موسيقي سنتي

استاد كاوه معتمديان مدير گروه موسيقي سنتي

کاوه معتمدیان دهکردی
متولد1362شهرکرد
نوازنده کمانچه
سوابق تحصیلی:
کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران. (1385-
1380)
کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی از دانشگاه هنر تهران.(1385)
-آغاز نوازندگی کمانچه سال1374در شهرکرد.
-فراگیری کمانچه نزد اساتید اردشیر کامکار، سعید فرج پوری و علی اکبر شکارچی.
نوازندگی در آلبوم های:
-رندان مست ، مرغ خوش خوان، رنگ در رنگ، شمس ازل، گل هفت زرده، ایل احساس، خالک طلا،
وار، شولیز،ایرانی تبار،بی صدف دردانه باش، خنیاگران، ستین وهفت ترانه، کوگ خوشخوان، زمان
بی کرانه، دل رسوا، و …..

سمت ها:
-موسس و رئیس آموزشگاه موسیقی نوبانگ در شهر شهرکرد1394
-موسس و مدیر هنرستان موسیقی دختران در شهر شهرکرد1396
-عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه غیرانتفاعی سپهر شهر اصفهان
-رئیس انجمن موسیقی استان چهارمحالوبختیاری1392.
-عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی استان چهار محال و بختیاری1392.-داور بازبینجشنواره موسیقیمحلی منطقهزاگرس نشین1392.
-داور بازبین جشنواره موسیقیمحلی منطقهزاگرس نشین1391.
-داور بازبین جشنواره موسیقی سنتی و محلی1389.
-داور بازبین جشنواره موسیقیمحلی منطقهزاگرس نشین1387.
-داور بازبین جشنواره موسیقی محلی منطقه زاگرسنشین1386.
-عضو هیئت مدیره انجمن موسیقی شهرکرد1386.
-خزانه دار انجمن موسیقی استان چهار محال و بخیاری1386.
-عضو هیئت بازبینی اجرای کنسرت های صحنه ای1385.
-سخنرانی در راستای موضوع بداهه نوازی در هفته ی پژوهش در دانشگاه سپهر اصفهان1395.
سخنرانی در راستای موضوع موسیقی رقص در ایل بختیاری در دانشگاه سپهر اصفهان1396. –
مقام ها:
-کسب مقام اول آهنگسازی در جشنوارهموسیقیغدیر تهران1382.
-کسب مقام دوم گروه نوازی در جشنوارهموسیقیفجر تهران1383.
-کسب مقام اول نوازندگی کمانچه در جشنواره موسیقی نواحی1384.
-کسب مقام اول گروه نوازی در جشنواره موسیقی حماسی خرم آباد1385.
-سرپرستی گروه بامداد ، تاسیس1384.
-سرپرستی گروه نوبانگ ، تاسیس1139.
همکاری با گروه های سپیدار ، ارغنون، نوای مهر و گروه شهناز به سرپرستی استاد مجید درخشااانی و
بهخوانندگی استاد محمدرضا شجریان و همکاری با استاد خانم نوین افروز در اجراهای جاده ابریشم .
اجاارا در کشااورهای ایااران، سااوئد، آمریکااا، سااوئیس، اسااترالیا،فرانسااه،ژاپاان، آلمااان، اتااریش،لبنااان،
الجزیره،دبی، ترکیه،انگلیس،هلند،اسکاتلند،بلژیک،…

mailto:Motamedian_kaveh@yahoo.com

اعضای دریژنو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای مشاوره تماس بگیرید.