تماس دریژنو 

  ثابت : 038-32422210 

  همراه: 09131809094

  اینستاگرام: uast-farhang-honar

  كد پستي:8831841138

  اتاق رياست: 03832428286

  اتاق آموزش: ٠٣٨٣٢٤٢٢١٠

  آدرس دانشگاه:

  استان چهارمحال و بختياري- شهرستان شهركرد- شهر فرخشهر- خيابان شهدا- بن بست امين. دانشگاه علمي و كاربردي مركز فرهنگ و هنر دريژنو.

  برای مشاوره تماس بگیرید.